وبگاه شخصی حسن یگانه

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. یگانه، آذرنیوند، صالح، ارزانی، امیرنژاد, برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک(مطالعه موردی: تهم زنجان), مجله تحقیقات مرتع و بیابان, 1395, شماره (1-23), 0-15
 2. کریمی، یگانه، براتی، قصریانی, اثرات شدت های مختلف برداشت بر ویژگی های رویشی و زایشی گونه آجوگا, مرتع و آبخیزداری, 1393, شماره (67-2), 10-23
 3. فیاض، صفری، یگانه، رحمانی، توکلی، اکبرزاده، قیطوری، احمدی, بررسی برخی متغییرهای مدیریتی در تغییر وضعیت مراتع در طرح های مرتعداری(استان های خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، مازنداران و آذربایجان غربی), تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1393, شماره (21-4), 1-12
 4. رشوند، یگانه، سور, بررس روند مراحل فنولوژی دوگونه فستوکا اویناو برموس تومنتلوس در ایستگاه الموت قزوین, زیست شناسی ایران, 1393, شماره (27), 1-10
 5. نور، نصری، یگانه، مقیمی نژاد، قاسمی, برآورد تلفات اقتصادی فرسایش خاک مراتع با استفاده از روش جایگزینی مواد غذایی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1392, شماره (3-21), 522-530
 6. فیاض، محمد.، حسن یگانه، هوشمند صفری ،حمزه علی شیرمردی، رسول میر آخورلی، سید حمید حبیبیان, بررسی ارزش رجحانی 4 گونه از مراتع نیمه استپی ایران, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1392, شماره (20-4), 686-694
 7. میرحاجی، ت.، سندگل، ع.، یگانه, بررسی استقرار و زنده مانی اکسشن¬هاِی گونه الیتریجیا, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1391, شماره (19-3), 522-534
 8. امیری، ح.، یگانه , ارزیابی شاخص های گیاهی جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی در اراضی نیمه خشک بخش مرکزی ایران(حوزه آبخیز قره آقاچ), مرتع و آبخیزداری, 1391, شماره (2-65), 175-179
 9. خواجه‌الدین و یگانه, معرفی فلور فرم رویشی و گونه‌های در معرض خطر منطقه شكار ممنوع كركس, زیست شناسی ایران, 1391, شماره (25-1), 7-20
 10. یگانه، ح، نصری م، غلامی ع، و نعیم, بررسی اجتماعات گیاهی حوزه آبخیز رودخانه شور سیرجان, فصلنامه جغرافیایی آمایش, 1388, شماره (5), 109-123
 11. یگانه، خواجه‌الدین و سفیانیان, بررسی قابلیت شاخص های طیفی سنجنده مودیس در برآورد تولید گیاهی مراتع سمیرم, مجله علمی پژوهشی مرتع, 1387, شماره (2-1), 63-77
 1. Karimi, Fayaz, Yeganeh, Nasri, Afra, Safari, Moameri, Assessing Preference Values of Rangeland Species of the Central Alborz in Iran using Multivariate Techniques, Arid Land Research and Management, 2013, شماره (28), 59-73
 2. Yeganeh, H., S.J. Khajeddin, and F. Amiri , Abdul Rashid , Monitoring changes in herbage production during grazing season using multi temporal MODIS data in semi-arid regions of Iran, Arabian Journal of Geosciences, 2012, شماره (7-1), 287-298
 3. Khajeddin, S.J., H. Yeganeh, Plant Communities of the Karkas Hunting Prohibited Region, Isfahan, Plant, soil and environment, 2008, شماره (54-8), 347–358
 1. یگانه, تعیین ارزش اقتصادی توریستی مراتع, اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی, خرداد 93, ایران, بابلسر
 1. Yeganeh, H., Hossein Arzani A, Javad Motamedi B, Hamze Ali Shirmardi , Evaluation of Forage Quality Indicators Using Multivariate Methods (Case study: Rangelands of Karsanak, Chaharmahal va Bakhtiari Province), Proceedings of the 22nd International Grasslands Congress, September 2013, Australia, Sydney

  بازديد : 18799
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان