وبگاه شخصی حسن یگانه

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حسن
نام خانوادگي: یگانه
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: yeganeh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمنابع طبیعی/ مرتع و آبخیزداری علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1383 
كارشناسي ارشدمنابع طبیعی/ مرتعداری صنعتی اصفهان ایران 1385 
دكتريمنابع طبیعی/ مرتعداری تهران ایران 1392  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های احیایی در اکوسیستم‌های مرتعی کشور (حوزه آبخیز تهم زنجان)
English: Economic evaluation and valuation of rehabilitated projects in rangeland ecosystems of Iran (Case study: Taham watershed basin)

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران     تخصص اصلی


مرتعداری- اقتصاد مرتع و ارزشگذاری کارکردهای اکوسیستم
1-مرتعداری
2-اقتصاد مرتع
3-ارزش گذاری کالا و خدمات

  بازديد : 18798
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان